‫اسفراین‬

معنی این واژه انگلیسی joke ، سیاست جوک ، طنز (ناز و کرشمه ) سیاست انگلستان است یک تهاجم فرهنگی می باشد و یک آسیب ملت چه اندازه است نقشه جغرافیا را بازکنید هوش ،درک ، فهم،عقل ، ادب ،تربیت و ... باید بررسی بشود و بررسی می شده است سوره 49 قرآن مجید سوره حجرات آیه 11به این موضوع توجه و بی توجه ستمگر و ظالم معرفی شده است واین پیام همه پیامبران است دراین حکومت بی توجه ای باید توجه شود و علت دارد بحث سیاست و سیاسی موضوع به تعریف رئالیسم (درسیاست ) معیاردوگانه اخلاقی دراین تعریف و افکارنیکولو ماکیاولی و جامعه سیاسی ارتباط دارد و ریشه این موضوع و برنامه ریزی به روزنامه( سیاسی) ملانصرالدین سردبیر میرزا جلیل محمد قلی زاده مربوط به سال 1906که ازذهنها خارج ولی اختراعات همه چیز را تغییر داده است ازطریق کامپیوتر می توان جستجو کرد موضوع حمله به آخوندها به شکل طنز می باشد و معنی این اسم را دقت داشته باشید و کتاب طنز ملانصرالدین دربازار یک خیانت بزرگ به جامعه می باشد که مردم سر در نمی آورند و آخوندها ازمعنی این اسم سر درمی آورند و فریبکارانه سکوت می کنند و حتی به آن آیه توجه نمی کنند و بحث و تعریف رئالیسم سیاست معطوف به قدرت است دولت گرایی ،بقا،خودیاری تعریف می شود در تعریف معیار دوگانه اخلاقی درتعریف (رئالیسم) برای پیروزی برای ضعیف کردن دیگر کشورها بحث معیاردوگانه اخلاقی تهاجم فرهنگی و حمله به عقاید و باورها بحث مذاهب نیزمطرح است می توانند فرهنگی را که برای کشور برنامه ریزی می کنند این کارراآنها می کنند متفاوت با کشوری که می خواهند منافع کشور را تعریف بکنند برنامه ریزی و این فرهنگ برای فریب نیرنگ و حتی نابودی و کشتن است دراین فیس بوک به جزئیات و منبع توجه داده شده است همه باید دراین راه کمک بکنند تا موضوع افشاگری و روشن بشود