ezaseMBIZANA

"OUR VISION""

_Kukuba ezaseMBIZANA zibe yeyona gruphu ehhamba p...hambile kuwo wooonke amagruphu amadolophu ase EC kunye namanye amadolophu angaphandle kwase EC.


"OUR VALUES"

_ Ukubambisa nokuthembeka zezona zinto esinazo kwezaseMBIZANA.

_Ngentlonipho ukuzihlonipha kwethu kuzokwenza ukuba basihloiniphe nabasazosijoyina kwezaseMBIZANA. KUNYE NABO KE ABEZE NJEENJONGO EZIMBI KULEGRUPHU SIZOQHUBEKA NOKUBADANISA NGOBA ISTAYELA SABO NGEKE SISITHENGE

_Ekuncedeni abantu sizoqhubeka nako asizosoze sidinwe ekufakeni isandla apho kumele sisifake khona.

_Ngokubambisana njengeqembu sizoqhubeka sibe ngumzekelo omhle kubo bonke abantu esinabo apha kwezaseMBIZANA. Ilungu nelungu libe ngumzekelo omhle kwamanye amalungu ezaseMBIZANA

_Malungana nolwimi ezaseMBIZANA zizibophezele ekuphikiseni abo babhekela phantsi ulwimi kwesiMpondo.
_Siyazibophezela ekubeni sonke singamalungu sizobonisana naye noba ngubani na ophikisana nomthetho wokungaxelwa kwesingesi kulegrupu, ze kuthi owo ke ofumaniseka enenkani abesethathelwa izinyathelo. hayi ngoba kuzobe kuxatyanwa naye kodwa uzobe eqondiswa izigwegwe zakhe kuphela.


_Umzimba womntu siyazibophezela ukuba asisoze naphantsi kwesiphi na isimo sifake isithombe somntu apho kuvela ilungu lomzimba wakhe ebekufanele ukuba alibonakali.
asingeke senze ihlaya ngomzimba womntu nokuba kunini na.