FA - Làm Quen

~ Mọi người mời thêm pạn bè tham gia cho vui nhá.....
~ Là nơi qui tụ nkữnq tkành viên F.a ..
~ Kóa tkể kb để tìm 1 nửa kủa kia kủa mình ..
~ Không FA cũng tham gia chém gió.. :)