Photography Club RSU

กลุ่มนี้ เป็นกลุ่มของชมรมถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ สมาชิกของชมรม ได้แนะนำเทคนิค อุปกรณ์ในการถ่ายภาพ และแสดงความคิดเห็น เรื่องต่างๆของชมรม ร่วมไปถึงการประชาสัมพันธ์กิจกรรม ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพ และกิจกรรมเพื่อสังคม เท่านั้น