ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដោយសេរី/Free Advertisement

ឥតគិតប្រាក់សម្រាប់ការផុសព័ត៌មានថ្មីៗ ដែលមានប្រភពច្បាស់លាស់!
សូមទំនាក់ទំនងមកប្រធានក្រុម ដើម្បីអាចផុសបានក្នុងក្រុមដ៏ធំជាងគេនាពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលមានសមាជិកជាង 24 ម៉ឺននាក់ https://www.facebook.com/groups/free.free.advertisement/
ព្រមទាំងអាចទទួលសមាជិកថ្មីប្រមាណជា ១០០ ទៅ ១០០០ នាក់ជាប្រចាំថ្ងៃថែមទៀត ។
រាល់ការផុស សាម៉ីអ្នកផុសជាអ្នកទទួលបន្ទុកដោយខ្លួនឯង។
សូមអរគុណ!