Fuji X Series Club Thailand

เป็นการรวมกลุ่มสำหรับผู้ที่ชื่นชอบ สนใจ หรือกำลังใช้กล้องสุดคลาสคิค "Fuji X Series " เพื่อเป็นแนวทางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ข่าวสาร ความคิดเห็น และแชร์เทคนิคการใช้กล้องในด้านต่าง ซึ่งอาจรวมถึงการรวมกลุ่มเพื่อรวมกันทำกิจกรรมต่างๆอันเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆสมาชิกต่อๆไป

Fuji X Series . . . From Simplicity to the Extreme

ก่อตั้งเมื่อ 23 กรกฎาคม 2011