Google Business Group Vietnam

GBG Vietnam là một cộng đồng trực thuộc cộng đồng GBG thế giới hoạt động độc lập lại Việt Nam có sứ mạng thúc đẩy và phát triển kinh doanh trên môi trường Internet thông qua những công cụ, sản phẩm, dịch vụ của Google.

http://www.gbgvietnam.org/