ONE ETHIOPIA

አትዮጲያ የሁላችን አንጂ የጥቂቶች አይደለችም።
ነጻነትን ሰላምንና ዲሞክራሲን የሚያፈቅር ሕዝቡን ይወዳል ፣ ነገር ግን ስልጣን የሚያፈቀር የሚወደው አራሱን ብቻ ነው።!!! viva Etiopía¡¡¡¡¡. አትዮጲያ ለዘላለም ትኑር¡¡¡¡
ከማንኛውም የስልጣንና የብር ፍቅር ለአገራችን አንድነትና ለሕዝባችን የኑሮ መሻሻል መስራቱ ይበልጣል።
አትዮጲያ የሁላችን አንጂ የጥቂቶች አይደለችም።
ነጻነትን ሰላምንና ዲሞክራሲን የሚያፈቅር ሕዝቡን ይወዳል ፣ ነገር ግን ስልጣን የሚያፈቀር የሚወደው አራሱን ብቻ ነው።!!! viva Etiopía¡¡¡¡¡. አትዮጲያ ለዘላለም ትኑር¡¡¡¡