ગુજરાતી સાહિત્ય અકાદમી (યુ કે) - Gujarati Literary Academy (UK)

Gujarati Literary Academy (www.glauk.org)

President: Vipool Kalyani; Secretary General: Bhadra Vadgama

Email: [email protected]