Cong Dong Nguoi Viet Nam O Malaysia(Semua Orang VietNam Di Malaysia )

cộng đồng người Việt
tại Malaysia; tập hợp và phát triển
mối qua...n hệ đoàn kết, tương trợ và
giúp đỡ lẫn nhau trong khuôn khổ
cộng đồng; cổ vũ thành viên giữ
gìn bản sắc dân tộc, duy trì truyền
thống và tập quán của dân tộc trên
lãnh thổ Malaysia; giúp đỡ và giáo
dục các công dân Việt Nam đang
sinh sống, làm việc, lao động và
học tập tại Malaysia tuân thủ theo
luật pháp nước sở tại; củng cố và
phát triển tình hữu nghị và hợp tác
trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội
giữa Việt Nam và Malaysia, đóng
góp tích cực vào việc giữ gìn và
phát triển quan hệ tốt đẹp giữa hai
nước.(về phần ad xin bổ xung thêm đôi chút !,ad cũng không mấy mặn mà với những thành viên đăng quá nhiều với những bài viết về quảng cáo sản phẩm ,mặt hàng ...!.) See More