Giáo Phận Thái Bình - VN (Thái Bình Diocese)

FB ACE Thuộc Giáo Phận Thái Bình:
GIÁO PHẬN THÁI BÌNH - VIỆT NAM - THAI BINH DIOCESE
(Thành Lập 9.3.1936, 24/11/1960: được nâng lên bậc Giáo phận Chính tòa Thái Bình)
* Giáo Hạt
+ Hạt TP Thái Bình
+ Hạt Tiền Hải
+ Hạt Vũ Thư
+ Hạt Thái Thụy
+ Hạt Đông Hưng - Hưng Hà
+ Hạt Hưng Yên
+ Hạt Kiến Xương

* Giáo xứ
102 Giáo xứ

* Giáo họ
443 (362 cũ) Giáo họ

* Số Nhà thờ
.....

* Nhà dòng - Chủng viện - Tu hội
+ ĐCV Mỹ Đức - Chủng Viện Thánh Tâm
+ Dòng nữ Đaminh Mỹ Đức
+ Đaminh Trung Đồng
+ Đaminh Thái Bình (Tu Xá)
+ Đaminh Ngọc Đồng
+ Đaminh Phương Xá
+ MTG-Bác Trạch
+ MTG- Thượng Cầm (Kìm)
+ MTG-Cao Mại
+ MTG-Cao Xá
+ Mân Côi
+ Phaolô Võng Phan
+ Tu đoàn thừa sai TMCCT (Đông Thành)
+ Tu đoàn thừa sai TMCCT (Thanh Châu)

* Website GP Thái Bình:
- http://giaophanthaibinh.org/
- Email: [email protected]

* Website các Giáo xứ thuộc GP Thái Bình.
- Giáo xứ Nam Lỗ:
website: http://www.gxnamlo.org/
Email: [email protected]
- Giáo xứ Bác Trạch: http://giaoxubactrach.net/
- Giáo xứ Cao Mại: http://giaoxucaomai.net/
- Giáo xứ Hoàng Xá: http://www.gxhoangxa.com/
- Giáo xứ Bồng Tiên: http://giaoxubongtien.com/
- Giáo xứ Vinh Sơn: http://giaoxuvinhson.com/
- Giáo xứ An Châu: http://gxanchau.com/
- Giáo xứ Duyên Lãng: http://www.duyenlang.org/
- Giáo xứ Nguyệt Lãng: http://gioitrenguyetlang.tk/
- Giáo xứ Giáo Nghĩa: http://giaonghia.tk/
-

* Số Linh Mục Phục vụ
LM: 75 (61 LM triều và 9 LM dòng)

* Số tu sỹ, chủng sinh, dự tu.
- Chủng sinh: 72 (43 ĐVC.HN, 29 ĐCV.TT)
- Tu Sỹ; 171
- Tu sinh: 48
- Dự tu: 127
- Tìm hiểu ơn gọi: 47

* Giáo Lý Viên
Giáo Lý Viên: 952 người.

* Tổng số Giáo dân/dân số
Giáo dân: 134.000 người (2010), (130.000 cũ; 116,399 cũ) người/Lương dân: 3.024.000 người

* Đền Thánh
- Đền Các Thánh Tử Đạo Đông Phú
- Đền Thánh Vinh Sơn Đông Thành[2]

* Diện tích địa lý.
2,200 Km2
Gồm Tỉnh Thái Bình và một phần của Tỉnh Hưng Yên.
-Ngày thành lập heo sắc lệnh thành lập ngày 9-3-1936, diện tích toàn GP là 2220,7 Km2, bắt đầu từ cánh đồng An Vỹ, phủ Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên trải dài theo hướng Đông - Đông Nam ra vịnh Bắc Việt, chấm dứt ở bờ biển Đồng Châu, tổng Tân Phong, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.
-Theo thống kê năm 2003, tỉnh Hưng Yên 1.116.000 người, trong số có gần 16.000 người Công Giáo. Tỉnh Thái Bình ước khoảng 1.827.000, có gần 114.000 tín hữu.

....

* 19 Thánh Tử Đạo Thái Bình.
-01. Thánh Tôma KHUÔNG, Ngày 29 tháng 04
-02. Thánh Giuse TUÂN (HOAN), Ngày 01 tháng 06
-03. Thánh Giuse TÚC, Ngày 03 tháng 06
-04. Thánh Phaolô Đổng (Dương), Ngày 05 tháng 06
-05. Thánh Đaminh TOẠI (Toái)
-06. Thánh Đaminh HUYÊN (Huyện), Ngày 06 tháng 06
-07. Thánh Phêrô ĐINH VĂN DŨNG
-08. Thánh Phêrô ĐINH VĂN THUẦN
-09. Thánh Vinh Sơn DƯƠNG, Ngày 27 tháng 06
-10. Thánh Tôma TOÁN, Ngày 15 tháng 7
-11. Thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần,Ngày 21 tháng 8
-12. Thánh Giuse Đặng Đình Viên, Ngày 26 tháng 11
-13. Thánh Đaminh NGUYỄN VĂN XUYÊN, Ngày 06 tháng 12
-14. Thánh Giuse NGUYỄN DUY KHANG., Ngày 19 tháng 12
-15. Thánh Tôma NGUYỄN VĂN ĐỆ
-16. Thánh Phanxicô Xaviê HÀ TRỌNG MẬU
-17. Thánh Augustinô NGUYỄN VĂN MỚI
-18. Thánh Đaminh BÙI VĂN ÚY
-19. Thánh Stêphanô Nguyễn Văn Vinh

.....................................................
###############################
Note: Thống kê theo LPV 2011, CHỈ NAM GIÁO PHẬN THÁI BÌNH.

+++++++++++++

Trích Tài Liệu học hỏi Năm Thánh 75 năm GP TB,

IV. GIÁO PHẬN THÁI BÌNH HIỆN NAY

1. Số linh mục, tu sĩ, chủng sinh, tu sinh, dự tu và giáo dân trong Giáo phận

+ Linh mục: 75 (66 Linh mục triều và 9 Linh mục dòng)

· 61 linh mục đang coi sóc các giáo xứ, giáo họ

· 6 linh mục đang làm việc tại Toà giám mục

· 2 linh mục đang phục vụ công tác đào tạo và quản lý tại Chủng viện Mỹ Đức

· 4 linh mục đang du học tại (Pháp: 2 linh mục; Ý: 1 linh mục và Philipines: 1 linh mục)

· 2 linh mục đang nghỉ hưu

+ Tu sĩ: 171 :

· Dòng nữ Đaminh Thái Bình : 117

· Dòng Mến Thánh giá Tân Lập : 20

· Dòng thánh Phaolô thành Chartres : 7

· Dòng Mân Côi Trung Linh : 2

· Dòng Mến Thánh giá Tân Việt : 4

· Tu đoàn Thừa sai thánh Mẫu Chúa Cứu Thế: 7

· Dòng Đồng Công : 4

+ Chủng sinh: 72, trong đó chủng sinh đang học tại Đại chủng viện Hà Nội : 43; đang học tại chủng viện Mỹ Đức : 29

+ Tu sinh : 48
+ Dự tu : 127
+ Tìm hiểu ơn gọi : 47
+ Giáo dân: 134.000 người
+ Lương dân: 3.024.000
+ Giáo xứ: 102
+ Giáo họ : 443

2. Tổ Chức Giáo phận

a. Toà giám mục Thái Bình

+ Đức cha Phêrô Maria Nguyễn Văn Đệ SDB, Giám mục chính toà

+ Đức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang (nghỉ hưu)
+ Đức Ông Giêrônimô Nguyễn Phúc Hạnh, Tổng đại diện Giáo phận.
+ Hội Đồng Tư Vấn = 11 người, cha Giuse Trần Xuân Chiêu làm chủ tịch.
+ Hội Đồng Linh Mục = 14 người, Đức ông Giêrônimô Nguyễn Đức Hạnh làm chủ tịch.
+ Hội Đồng Kinh Tế và Quản Trị = 9 người, cha Phanxicô Xaviê Ngô Văn Toan làm chủ tịch.
+ Hội Đồng Mục Vụ = 43 người, cha Đaminh Đặng Văn Cầu làm chủ tịch.
+ Các Trưởng khối ngành :
· Khối Ơn Gọi : cha giám đốc chủng viện Mỹ Đức làm trưởng khối
· Khối Giáo Lý : cha Đaminh Đặc Văn Cầu làm trưởng khối
· Khối Phụng Tự : cha Phêrô Nguyễn Đình Tân làm trưởng khối
· Khối Đoàn Thể : cha Đaminh Nguyễn Trung Lương làm trưởng khối

· Khối Phục Vụ : cha Thomas Đoàn Xuân Thoả làm trưởng khối

+ Về mục vụ truyền thông:

Giáo phận Thái Bình hiện nay có trang Web: giaophanthaibinh.orgb. Tổ chức Giáo Hạt, Giáo xứ

Giáo phận Thái Bình gồm hai tỉnh Thái Bình và Hưng Yên, về cơ cấu tổ chức Giáo hạt được chia ra làm sáu Giáo hạt như sau:

- Hạt Kiến Xương: gồm huyện Kiến Xương và một phần huyện Vũ Thư.

- Hạt Đông Hưng: gồm hai huyện Đông Hưng và Hưng Hà.

- Hạt Thành Phố : gồm thành phố Thái Bình và một phần huyện Vũ Thư

- Hạt Thái Thụy: gồm huyện Thái Thụy, một phần huyện Quỳnh Phụ và Đông Hưng

- Hạt Tiền Hải: huyện Tiền Hải.

- Hạt Hưng Yên gồm toàn bộ 21 xứ trong 6 huyện và TP Hưng Yên.

c. Dòng Tu và các Tu đoàn Tông đồ

Giáo phận Thái Bình có 12 Dòng tu và Tu đoàn tông đồ đang hoạt động:

+ Các Dòng Giáo Hoàng:

1. Dòng Đaminh Việt Nam: Có một cơ sở tại Giáo xứ Cát Đàm.

2. Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam: có cơ sở tại họ Bổng Điền thuộc xứ Nghĩa Chính. Hoạt động: loan báo Tin Mừng cho người nghèo khó, bị bỏ rơi; giảng tuần Đại Phúc.

3. Dòng Don Bosco: có hai cơ sở tại Họ Dũng Kim thuộc Lê Xá và họ Hoàng Độc thuộc xứ Ngọc Đồng. Hoạt động giới trẻ, tạo công ăn việc làm bằng các trung tâm học nghề, mục vụ Giáo xứ.

4. Dòng Thánh Phaolô thành Chartres: Dòng thánh Phaolô thành Chartres thuộc tỉnh dòng Đà Nẵng, có ba cộng đoàn phục vụ ở Giáo phận Thái Bình: (Võng Phan (cơ sở chính); giáo xứ Chính Tòa; Giáo xứ Trà Vi). Hoạt động: Nâng cao mức sống vật chất và tinh thần của anh em lương giáo trong vùng bằng cách giáo dục (giáo lý, đàn nhạc, vi tính, nhà trẻ, học bổng…), chăm sóc bệnh nhân và người bất hạnh. Sẵn sàng theo mọi hình thức hoạt động mà các nhiệm vụ đòi hỏi (nước lọc tinh khiết, hoạt động từ thiện, thăm viếng…)

+ Các Dòng Giáo phận :

1. Dòng nữ Đaminh Thái Bình: Cơ sở: có 11 cơ sở đó là Cát Đàm, Trung Đồng, Ngọc Đồng, Thân Thư­ợng, An Lập, Cao Mộc, Bồ Ngọc, Phương Xá, Viên Tiêu thuộc xứ Tiên Chu, Sa Cát, Thái Bình và Phục Lễ. Hoạt động: Tại cộng đoàn: quan tâm đến nhóm trẻ mà các gia đình lương giáo đã tin tưởng nhờ trông coi. Tại Giáo xứ: chị em cộng tác với các cha xứ đảm trách các lớp Giáo lý căn bản, giáo lý hôn nhân, giáo lý dụ tòng. Các hoạt động khác: dạy may miễn phí; trung gian cấp học bổng; bệnh xá có miễn giảm; thăm viếng, giúp đỡ những ng­ười già, đau yếu, neo đơn; giúp các bệnh nhân ở trại Phong Văn Môn.

2. Dòng Mến Thánh Giá Tân Lập: có 8 cơ sở đang hiện diện tại các Giáo xứ và họ đạo: xứ Cao Xá, xứ Thuần Túy, xứ Cao Mại, xứ Bác Trạch, xứ Xuân Hòa, xứ Tân Châu, họ Thượng Cầm thuộc xứ Nhà Thờ Chính Toà và họ Cao Bình thuộc xứ Cao Mại.

3. Dòng Mân Côi Trung Linh: có cơ sở tại họ Đông Thọ (Vân Môn) thuộc xứ Thái Sa. Hoạt động: phục vụ tại bệnh viện phong gia liễu Vân Môn; cộng tác với cha xứ đảm trách các lớp Giáo lý căn bản, giáo lý hôn nhân, giáo lý dụ tòng

4. Dòng Thánh Tâm Huế: có hai cơ sở tại xứ Tiên Chu và họ Kính Danh thuộc Giáo xứ Đồng Quan. Hoạt động: mục vụ Giáo xứ.

5. Dòng Thừa Sai Đức Tin: Có ba cơ sở tại Họ Thủ Chính thuộc xứ Trung Đồng, xứ Thụy Lôi và xứ An Vĩ. Hoạt động: mục vụ Giáo xứ.

6. Dòng Đồng Công: có một cơ sở tại họ Đống Cao thuộc xứ Nghĩa Chính.

+ Các Tu Đoàn Tông Đồ

1. Tu Đoàn Giáo Sĩ Nhà Chúa: cơ sở tại xứ Bồ Ngọc. Hoạt động: Giúp các Linh mục xứ, làm việc tông đồ nơi các Giáo xứ. Thánh hóa các gia đình. Khiêm tốn và phục vụ theo gương Đức Kitô và các thánh tử đạo.

2. Tu Đoàn Thừa Sai Thánh Mẫu Chúa Cứu Thế (Nam và Nữ): Nam tại họ Tân Bình thuộc xứ Cổ Việt; Nữ tại xứ Đông Thành. Hoạt động: thăm hỏi, động viên giúp đỡ, phục vụ những người già neo đơn, nghèo khó, tàn tật; mục vụ tại các Giáo xứ.

=====(hết trích)=====