‫همراه شو عزیز‬

به اشتراک بگذارید ! به اشتراک بگذارید ! به اشتراک بگذارید ! به اشتراک بگذارید !
*** اين است نظام ضدبشری آخوندهای ضدایرانی و ضدبشر ***
مرگ بر خامنه ای، مرگ بر روحانی، لعنت بر همه غارتگران جنایتکاری که مملکت و مردم ما را به خاک سیاه نشاندند. تنها و تنها راه سرنگونی تام و تمام این دیکتاتوری اهریمنی است.
خبرگزاري سپاه جنایتکاران پاسدار (فارس): داستان دختربچه ای كه برای امرار معاش شب ها با لباس پسرانه به سراغ زباله ها مي رود.
رژيم ضدبشری اما اين را غيرت شيرين ارزيابی میكند براي اين كه توی سر ساير قربانيان نظام مقدس كه قادر به كار نيستند بزند.