ಹವ್ಯಕ - ಭಟ್ಕಳ Havyaka Bhatkala

ಕಿತ್ರೆ, ಕೋಟಖಂಡ, ಮಾರುಕೇರಿ, ಕೋಣಾರ, ಕಟಗಾರಿನ ಎಲ್ಲಾ ಹವ್ಯಕರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ನಂಬದಿ ಮಾತೇ ಆಡುವ. (ಭಟ್ಕಳ ಹವ್ಯಕ ಮಾತು)