K18 HUBT (Hội Sinh viên Khóa 18 - Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội)

Hội sinh viên khóa 18 - Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội