*** Mảnh Ghép Yêu Thương***

Hãy để yêu thương luôn gắn khớp với thời gian như những mảnh ghép dành cho nhau ♥ Chúng ta là một cộng đồng và là những Mảnh Ghép Yêu Thương của nhau ♥