ទីនេះមានមិត្ត HERE YOU HAVE FRIENDS

ទីនេះមានមិត្តបង្កើតឡើងដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គមក្នុងការទំនាក់ទំនងគ្នាអោយកាន់តែមានភាពងាយស្រួល។ នៅក្នុងក្រុមនេះលោកអ្នកអាចបញ្ចូលសមាជិកដែលជាមិត្តភ័ក្តរបស់អ្នក អាចបង្ហោះរូបភាព វីដេអូ ឯកសារជាដើម។ ជាមួយគ្នានេះដែរយើងខ្ញុំបានបង្កើតទំព័រមួយ យើងខ្ញុំតែងតែបង្ហោះជារាងរាល់ថ្ងៃទាក់ទងទៅនឹងភាសាអង់គ្លេសដូចជា Grammar និង English quote ជាដើម។ លោកអ្នកអាចចុចចូលតាមគេហទំព័រ https://www.facebook.com/share.for.you?ref=hl ដើម្បីឃើញនូវទិន្ន័យដែលយើងខ្ញុំបានបង្ហោះ ឬ លោកអ្នកចុច like page ដើម្បីទទួលបាននូវឯកសារថ្មីៗ ។ In the name of we are Admins of this group, We don't approve all posts that content sexually, violence or any post CAN'T DIRECT open or play in Facebook system and we also disapprove advertising relate to Opennet and Earn money via social network. We encourage all member post everything relate general knowledge, health, culture, lifestyle and relate to yourself. Please feedback...