iSOCIAL MUA&BÁN: VIEW, LIKE, ACC, COUPON, SEEDING...

Mua bán trao đổi tất cả những gì liên quan đến:
- View, like
- Seeding, tài khoản
- Coupon các loại
- Mua bán hoặc thuê page, groups
- Những ca khó xử lý...
...
Lư ý: Không phải nơi chia sẻ view, like giúp mình lọ chai này nọ

Trao đổi đúng pháp luật, không câu view bẩn, hack, lừa đảo...

Mọi hình như vi phạm sẽ bị report block vĩnh viễn.