International Internet Marketing Challenging

Phấn đấu hướng tới một mức cao hơn là International Internet Marketer.Trước mắt là quảng bá sản phẩm của người khác (Affiliate Marketing) sau đó là sản phẩm của mình.