IMC Group

Group được tạo ra để các thành viên đang và đã từng thuộc về gia... đình IMC có thể chia sẻ, giao lưu và kêu gọi tụ tập với nhau.
Group ở trạng thái mở để mọi người có thể dễ dàng tham gia chỉ bằng một cái click "Join Group" (Tham gia nhóm) smile emoticon
Nào mình cùng Join nhé! See More