Ingud A Ranao (kalimodan group)

Ingud a Ranao (Maranao Kalimodan Group)
==========================


PETHAROON A PAT KA PHANGAMPONG A RANAO

1.MASIU
2.UNAYAN
3.BALO-I
4.BAYABAO

So Phangampong nga Ranao na sii kiran madadalem so dowa polo ago walo ambabaya ko takdir. So pat ta inged a kiya zosoledaan a bangsa o ranao, so pizalipongan a mga inged sa ranao, so sapolo ago nem a mga panoroganan sa ranao. Giyai so kiya tendo o darpa so kadadaleman a inged ko dowa polo ago walo nago so sapolo ago nem.

A. MASIU

BABAYA KO TAKDIR
Abagat
Madayao
Kadayon
Pondag
PANOROGANAN
Sultan sa Masiu
Datu a Cabugatan sa Masiu
MGA MUNISIPYO A MADADALEMON
Municipality a Masiu
Municipality a Tamparan
Municipality a Taraka
Municipality a Molondo
Sebangan na Masiu
Sedepan na Masiu
Municipality a Balindong
Municipality a Tugaya
Municipality a Kalawi – Bacolod
Municipality a Madalem
Municipality a Madamba

B. UNAYAN

BABAYA KO TAKDIR
Sebangan na Unayan
Dolangan
Malalis
Ragayan
Timbab
Sedepan na Unayan
Padas
Powalas
Buribid
Binidayan
PANOROGANAN
Sebangan na Unayan
Sultan sa Butig
Sultan na Domalondong
Sedepan na Unayan
Sultan sa Bayang
Sultan sa Pagayawan
MGA MUNISIPYO A MADADALEMON
Sebangan na Unayan
Municipality a Lumbayanague
Municipality a Lumbatan
Municipality a Butig
Municipality a Domalondong
Sedepan na Unayan
Municipality a Kapatagan
Municipality a Balabagan
Municipality a Tubaran
Municipality a Marogong
Municipality a Sultan Gumander
Municipality a Kalanogas
Municipality a Pualas
Municipality a Ganasi
Municipality a Pagayawan
Municipality a Bayang
Municipality a Binidavan
Municipality a Malabang

C. BALOI

BABAYA KO TAKDIR
Lumbak
Matampay
Bazucad
Kabasagan
PANOROGANAN
Sultan sa Baloi
MGA MUNISIPYO A MADADALEMON
Municipality a Baloi
Iligan City
Linamon
Kaswagan
Bacolod
Kolambogan
Tobud
Salvador
Sapad
Baroy
Lala
Kapatagan
Sultan Naga Dimaporo
Magsaysay
Nonongen
Tangkal
Monay
Matenggao
Poona Piagapo
Pantao a Ragat
Pantar
Tagolowan

D. BAYABAO

*POONA BAYABAO
BABAYA SA TAKDIR
Bubong
Lumbak ka inged
Buwalan
Talagian
PANOROGANAN
Sultan sa Bansayan
Sultan sa Rogan
Sultan sa Taporeg
MUNISIPYO A MADADALEMON
Municipality a Poona Bayabao (Isa-isa )
*LUMBA A BAYABAO
BABAYA SA TAKDIR
Botud
Maguing
Talowan
Galawan
PANOROGANAN
Sultan sa Minitepad
Sultan sa Borokhot
Sultan sa Maribo
Sultan sa Bacolod
MGA MUNISIPYO A MADADALEMON
Municipality a Wao
Municipality a Bumbaran
Municipality a Lumba a Bayabao
Municipality a Maguing
*MALA A BAYABAO
BABAYA SA TAKDIR
Marawi
Marantao
Soba a Buntong
Antanga Didagen
PANOROGANAN
Sultan sa Ramain
Sultan sa Ditsaan
MGA MUNISIPYO A MADADALEMON
City a Marawi
Municipality a Marantao
Municipality a Piagapo
Municipality a Saguiran
Municipality a Kapai
Municipality a Tagolowan 2
Municipality a Bubong
Municipality a Ramain Ditsaaan
Municipality a Buadi puso Buntong

PANANAROON
=========

Minsanoray bolawan i uran sa dita ingud na mapagiroy taduman i tarintik sangganatan