Infestation: Survivor Stories [เซิฟแท้ประเทศไทย By Player]

Infestation Survivor Stories กลุ่มของคนเล่นเซิฟเวอร์แท้ ที่มีคนในกลุ่มเยอะที่สุด
กลุ่มนี้สร้างขึ้นเพื่อค้าขาย แลกเปลี่ยน โดยผู้เล่น ไม่มีเจ้าของเกมส์เข้ามาแทรกแซงกลุ่ม กลุ่มซื้อขายอย่างเสรี พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์