2/57(04+05)-เทคโนฯครู_พฤหัสบ่าย

เฟสกลุ่มรายวิชา 1032102o เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู(ปกติ ) Section-04 เวลา พฤ(15.30 - 18.50 และ Section-05( พฤ(11.20 - 15.30) ผู้สอนอาจารย์สมเกียรติ เพ็ชรมาก (081-879-4742) ภาคเรียนที่ 2/2557 เพื่อสำหรับติดต่อผู้สอนและผู้เรียนในรายวิชานี้ครับ