Kaayoon ABO J/Kamaal Galchu tin Hogganamu Bilisummaa Oromoo ni Daddafsiisa<

Masakamaa fi kaayyoo Danbalii Bilisummaa fi Dimokraasii ,Daanidii Bilisummaa Oromoo

• Dhimma QBO irratti ilaa fi ilaameen mari’achuu,
• Garaagarummaa fi tokkummaa ilaalcha siyaasaa miiraan otoo hin taane, beekumsaan wal barsiisuu, wal mormuu, waliif hubachuu, wal deeggaruu,
• Yeroo maree fi falmii siyaasaa taasifnu, safuu, aadaa fi kabajaa oromummaa keenyaa eeguu,
• Amala kashalabbummaa fi dharaan walitti gaarrefachuu fi waliin haasahuu keessa qulqulluu ta’uu,
• Yaadota tokkummaa Oromoo diiganii fi fafa qaban irraa of qusachuu,
• Miiraan otoo hin taane beekumsaa fi bilchinaan wal barsiisuu fi wal hubachiisuu
• Dhimmoota QBO jajjabeessan waliif dhaamuu,
• Goototaa fakkii qabsoo keenyaa ta’an, dhaadhessuu fi waliif dhaamuu,
• Dhaloota haarawaan seeena qabsoo Oromoo fi egeree saba keenyaa akka kallattii dhugaa ta’een hubatu waliif dhaamuu,
• Gochaa fi yakka wayyaaneen saba keenya irratti dalagaa jirtu saaxiluu fi wal barsiisuu
• Hubannoo fi guddina siyaasa Oromoo wal barsiisuu,
• QBO muldhataa fi kallattii dhugaa irratti akka hutubamu yaada waliif gumaachuu,
• Jibbiinsaa fi balfummaa sabaa, namoomaa fi garee kamii irraa iyyuu qulqulluu ta’uu,
• Oromoo humneessuuf dhimmoota dada’an hunda wal barsiisuu,
• Adeemsa kaleessaa xiinxallee, waltajjii amma keessa jirru hubannee, egeree qabsoo keenyaaf ni ta’a kan jennu malaa fi fala waliif akeekuu,
• Garaa garummaa ilaalcha siyaasaan alatti, gandaan, naannoon, gosaan wal beekumsaan walfamuun ykn wal deeggaruun fafa qabsoo ta’uu isaa wal hubachiisuu,
• Ilaalcha ykn muldhata siyaasaa deeggarru, sababaa fi beekumsaan malee miiraan ta’uu akka hin qabne wal hubachiisuu,
• Mooraa QBO irraa mala diina haphisuun, fira baayyifannu irratti wal barsiisuu,
• Fakkeessituu fi loote-seentuun wayyaanee, akka afaan faajjii nukeessatti hin huumne bilchinaan saaxiluu,
• Ennaa dhimma siyaasaa dubbannu, Hadhaa qabsoon qabdu, dhamdhamaa jiraachuu keenya ofitti himuu,
• Waamicha QBOf, gumaachaa fi gahee akka nama tokkootti goone wal barsiisuu fi wal hubachiisuu ta’a.