JAPANESE DOGS ADDICT

http://shiba.fr/ http://shiba.over-blog.com/ @SHIBAfr tweet - ( credits : INU SHIBA on facebook ) - For all JAPANESE DOGS LOVERS :
- SHIBA INU
- AKITA INU
- SHIKOKU KEN
- KISHU INU
- HOKKAIDO KEN
- KAI KEN
And other rare and old Japanese breeds :
- MINO SHIBA, MAME SHIBA, SATSUMA INU, KARASUTO / KARAFUTO KEN, YAKUSHIMA KEN, DAITO INU, MINAWA KEN, KAWAKAMI KEN, and many others ( long haired japanese dogs and white shiba (chichibu inu) are more than welcome !