K44 I6

Lớp 44i6
Khoa Thương Mại Điện Tử
Trường ĐH Thương Mại