K46 CNN-er 2014-2017

Dành cho những thành viên IC, SOs, OGLs và Campers của "Ten Plus 2014" với Campers là K46 CNNer niên khóa 2014-2017" :>
Sr vì e/t KHÔNG đổi dc tên group
Once CNN-er, forever CNN-er ♥