‫مکتبخونه ی گویش شامرزایی نرگس شاهانی‬

خوشمه صفا ... دَتِرون و پَسِرونِ شامرزایی هر کُجه که دَرِنی ... زَوونِ شامرزایی میراث یونیکی هَسَّه که اَمِه پِرون و مارون اَمِوَّه به یادگار وِشتِنَه ... که در هیچ نقطه ی دیگِری جز شامرزا هَنتی استفاده نَوونَه. بنابراین وجه تمایز و حلقه ارتباط همه ی شامرزایی های سراسر دنیا محسوب بونَه و به نظر رَسِّنَه که برگ هویتی یَگ شامرزایی به حَساب آنَه ... ضمن اینکه تکیه هاکِردن به گویش اَمارَه از نژادپرستی دور هاکونَه ... اَما خوش گروهِ دَلَه وان اِدِیِه دَس رَه بَیرِم و خوشتِنِ شامرزایی حرف بَزن رَه تقویت هاکُنِم ... اَما وان به حُکم وظیفه ای که نسبت به پاسداشت گویش شامرزایی دامّی وان زَوون شامرزایی رَه مستند هاکُنِم و جَلویِ به دست فراموشی بَسپارینِش رَه بَیرِم ... اَما سیاهی لشگره دَمّال دَنیمی و فقط از دوستداران شامرزا و شامرزایی دعوت به عضویت هاکومّی ...