Karrière am Direktvertrieb/Networkmarketing Letzebuerg

Ech hun desen Grupp obgemacht fir all die Leit die am Direktvertrieb/Networkmarketing tätig sin wou Däer äer Arbechtsoffer könnt posten. An do sollen och nemen déi Leit erangeholl gin die an engem Vertrieb tätëg sin an och nemen die Leit die wirklech eng Tätegkeet an der Branche sichen. Fir all aaner Leit get et d'ADEM an Arbechtsgruppen!


Däer alleguerten gesitt et jo selwecht wie ech, mäer wöllen weiderkommen an eisem Liewen an eis Zéit as begrenzt. Die Arbechtsichend an denen ganzen Arbechtsichfannubidd Gruppen, sin just Befehlsempfänger hun all keen Akommes an sichen eppes wou sie ugemeldt sin an direkt Geld verdingen. Wuehl verstaanen nemen Vertriebspartner die am Direktvertrieb/Networkmarketing tätëg sin an die Leit die et seriöse wöllen gin.

Die Leit wou dem System, den Patronen an den Auslänner d'Schold gin die hinen jo angeblech d'Arbechtsplatzen eweghuelen der gin et der genuch an den aaneren Gruppen die sin hei absolut net erwönscht.

Wat och net erwönscht as dat as net respektéieren vum Networkmarketing Kodex ofsponseren. Wann een Vertriebspartner ob Äerch zoukönnt wëll hien wiesselen wöll oder nach eppes dobeihuelen wöll as die Saach ok awer bedenkt ee Bauchgeschäft an Form vun an sämtlechen Vertrieber täteg sin an néierens weiderkommen knabbert och um Image vun eiser Branche. Fir wéi seriöse sollen Äerch soss äer gesponsert Vertriebspartner huelen. D'Gras as ob der aner Séit och net grénger.

An nach eppes richtëgen Direktvertrieb/Networkmarketing get et séit dem Krich, deemols war et illegal. Direktvertrieb/Networkmarketing as och kee Schnéiballsystem, et sin real Produiten do an Schnéiballsystem as an den meeschten Länner verbueden. An och wann die meeschten Networkfirmen aus Amerika eriwer kommen aus esou Regiounen wou Amish People, Mormonen etc hierstammen wie Utha Provo, Pennsylvenia mussen die Leit die an der Branche tätëg sin nach laang kéng Sekten sin (Sekte, bedeit néicht aaneres wie selektieren) oder Scieontologen sin. Et sin einfach Menschen mat Visiounen die net hirt Liewen dreemen dofir awer hiren Draam liewen.
Wen dat awer méngt den as an deser Grupp och falsch an huet leider och nach net verstaanen em wat et am Networkmarketing wiirklech geht.

An dësem Sënn "villmols Merci" fir d'Matarbecht