Kiến Thức Toán học

1. Nhóm chia sẻ tài liệu, giúp đỡ nhau trong tất cả các môn học ...và bài tập.
ĐẶC BIỆT LÀ MÔN TOÁN.
2. Khi đăng bài các bạn có thể sử dụng các ký tự sau:
λ π ∆ Ω ≠ ≈ ≡ ∞ ø µ ² ³ α β γ δ ε Π φ ω Ф ρ ± ≤ ≥ ∑ ∫ ← → ↔ ↓ ↑ ↨ ÷ ∧ ∨ ∩ ∪ ∀∃∈∉ ƒ
Và các kí tự siêu đặc biệt:
- Chỉ số trên: ⁰ ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ⁿ
- Chỉ số dưới: ₀ ₁ ₂ ₃ ₄ ₅ ₆ ₇ ₈ ₉
- Phân số: ¼ ½ ¾ ⅓ ⅔ ⅕ ⅖ ⅘ ⅙ ⅚ ⅛ ⅜ ⅝ ⅞
- Căn bậc 2: √
- Căn bậc 3: ∛
- Căn bậc 4: ∜
- Đánh số cho pt ①②③④⑤⑥
± ∞ ≠ ∆ ∀ ≡ ∂ ∅ ω ⋮ π □ ⇔ µ ∑ ε σ τ See More