l Like Betta ซื้อ-ขาย-ประมูลปลากัดสวยงาม

"Welcome To I Like Betta Group"
ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ "กลุ่มคนที่รักและชอบปลากัด" นะคับ

"I Like Betta Group"
ขอร่วมเป็นสื่อกลางให้คนที่รักและชอบปลากัดทุกท่าน
ได้ร่วมซื้อ-ขายและประมูลปลากัดกันนะคับ

**ระเบียบและกติกาของกลุ่ม I Like Betta Group**

1. ลงรูปจริงและรายละเอียดของของปลาที่จะขาย เช่น อายุ-ราคา

2. มีความพร้อม รับผิดชอบต่อการซื้อ-ขายและประมูล (ไม่ประมูลโดยไม่พร้อม)

3. บอกชื่อ-ที่อยู่และเบอร์ติดต่อของผู้ซื้อ-ขายให้ชัดเจน

4. ผู้ชนะการประมูลแล้วต้องโอนเงินให้ผู้ลงประมูลภายใน 2 วัน

5. เซฟหลักฐานการซื้อ-ขายและประมูลทุกครั้ง

6. ผู้ที่ไม่ทำตามกติกาของกลุ่ม "I Like Betta Group" จะถูกลบออกจากกลุ่มตลอดกาล

"I Like Betta Group"
ดูแลโดย Aek Betta
09-1778-0414