Khoa Tiếng Anh Chuyên Ngành (Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng)

Nơi cho các thành viên của BCH Liên Chi và các mem trong khoa có thể đóng góp ý kiến và xây dựng khoa.
https://docs.google.com/forms/d/1v-PLsGsTp9tHzbQbH55LXlQ8E-HGqI6Qb8GoZkO1O5Q/viewform