OFW GENERATION UNIQUE

Buong pagpapakumbabang niyayaya namin ang lahat ng mga OFW sa buong mundo, na saksihan ang pagsilang ng panibagong kasaysayan, magkaisa tayong bansagan ang ating henerasyon ng "OFW GENERATION UNIQUE".

Sadyang kakaiba ang kinabibilangan natin ngayon henerasyon.
Mahigit tayong walong milyon Pilipino na nasa iba't ibang bahagi ng mundo.Tayo ang buhay na larawan ng Pilipinas na nakikisalamuha sa harap ng mga banyaga.

Tayo ang naghahayag sa buong daigdig ng ating kultura, tradisyon at higit sa lahat ang ating pagkaPilipino.

Sa kasaysayan ng mundo, walang henerasyon ng anumang bansa na umabot sa 8 milyon na kanyang mamamayan na umalis sa sarili niyang bansa sa iisang panahon. Tayo lamang na mga Pilipino sa henerasyon nating ito.

Kung may tinatawag na Generation X, Baby Boomers Generation atbp., ang Pilipinas ay mayroon din ngayong naiibang uri ng panahon, na karapat dapat lamang na bansagang, OFW GENERATION UNIQUE.

Ang inyong pakikiisa sa pahinang ito ay kasama kayo sa pagkakasulat ng isang uri ng kasaysayan.

Mga kaOFW, sama samang isigaw ng buong pagmamalaki...MABUHAY... "OFW GENERATION UNIQUE"…!

SALAMAT AT MABUHAY...!

Kuya Manny Calpito