FC MU

Trăm năm kiêu vẫn là kiều
MU vô địch là điều đương nhiên