‫میتینگ دوستانه دانشجویان دانشگاه های شاهرود‬

هدف تاسیس این گروه ایجاد یک جمع دوستانه برای تبادل اطلاعات بین دانشجویان شهر عزیزمان شاهرود .از تمامی دوستان تقاضا دارم که تمامی دوستان خودشون را برای ایجاد یک رابطه اجتماعی در این گروه ادد نمایند.با تشکر