ျမန္မာအင္ဂ်င္နီယာဖိုရမ္

ျမန္မာအင္ဂ်င္နီယာဖိုရမ္ (www.myanmarengineer.org) ဟာ အင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားစြာ တည္ရွိတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တစ္ခုတည္းေသာ အင္ဂ်င္နီယာဖိုရမ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဖိုရမ္မွာ အင္ဂ်င္နီယာဆိုင္ရာေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာဆုိင္ရာမ်ားအျပင္၊ တကၠသိုလ္ေပါင္းစံုေတြ႕ဆံုရန္ေနရာ၊ စာတမ္းမ်ား၊ Thesis မ်ားစြာကုိလည္း ေတြ႕ရွိႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ့ပညာေရးေလာကအတြက္ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာကေန အားျဖည့္ထားတဲ့ ျမန္မာအင္ဂ်င္နီယာဖိုရမ္မွာ မိမိတို႔သိခ်င္တာေတြ၊ သိထားတာေတြကုိလည္း ၀ိုင္း၀န္းျဖည့္ဆည္းေပးၾကပါလုိ႔ တုိက္တြန္းႏိႈးေဆာ္လိုက္ပါတယ္ ...