Myanmar Play App Store

Myanmar Play

- Myanmar Play သည္ ျမန္မာ မိုုဘုုိင္းဖုုန္းအသုုံးျပဳသူမ်ား ဖုုန္းႏွင့္ပတ္သက္သည္မ်ားကုုိ မည္သည္႕ ကိစၥ ျပႆနာျဖစ္ပါေစ အလြယ္တကူ အကူ အညီ ရရွိႏုိင္ေစရန္ တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

- Myanmar Play တြင္ မည္သည့္ tutorials , application ႏွင့္ post ကုိမဆုုိ register လုုပ္ရန္မလုုိဘဲ မည္သူမဆုုိ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈရယူနုုိင္ပါသည္။ (စိတ္ၾကိဳက္ မရွိသည္မ်ားကို ေတာင္းခံနိုင္သည္)

- MyanmarPlay ၀ိုင္းေတာ္သား မွ တင္ထားေသာ Tutorials , Post မ်ားသည္ လူၾကီးမင္း ႏွင္႕ အျခားေသာ သူမ်ား အဆင္ေျပ မႈကို ေရွးရႈေသာေၾကာင္႕ စိတ္ၾကိဳက္ ကူးယူေဖာ္ျပနိုင္ပါသည္။

- Myanmar Play ၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာျပည္သူမ်ားရဲ ့အက်ိဳးစီးပြားကို တတ္ႏုိင္သည့္ဖက္က ျဖည့္စြမ္းေပးရန္ ရည္ရြယ္ေသာေၾကာင့္ MyanmarPlay ၏ post အားလံုးကို အကန္ ့သတ္မရွိ Sharing လုပ္ႏိုင္သည္။

- ကၽြန္ေတာ္ တို႕ Myanmar Play ၀ိုင္းေတာ္သား တို႕ သည္ ျမန္မာ နိုင္ငံ ရွိ IT ေလာက ကို တိုးတတ္ ရန္ အတြက္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ကူညီႏုိင္ရန္ အစဥ္ခ်ီတက္ ေနမည္ျဖစ္ပါသည္။