Národohospodárska fakulta EU

Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave má dlhodobo významné postavenie pri výchove ekonómov – národohospodárov. NHF EU v Bratislave poskytuje vysokoškolské vzdelávanie na vysokej úrovni v jedinečných akreditovaných študijných programoch, o ktoré teória i prax prejavujú hlboký a trvalý záujem. NHF EU v Bratislave vychováva vysoko kvalifikovaných a odborne erudovaných ekonómov schopných vytvárať ekonomické hodnoty, tvorivo prispievať k rozvoju nielen našej ekonomickej teórie, ale aj hospodárskej praxe, a to osobitne v oblasti financií, hospodárskej a sociálnej politiky.
- viac na: http://nhf.euba.sk/sk/fakulta/o-fakulte

_____________________________________
Administrátori skupiny Národohospodárska fakulta EU nezodpovedajú za obsah príspevkov jednotlivých členov.
Uverejnením príspevku autor na seba preberá plnú zodpovednosť za jeho verejný obsah.