தனிமையில் என் காதல்

heart emoticon heart emoticon காதலின் ... உயிரைக் குடிக்கும் தனிமை கூட இனிக்கிறது உன் நினைவு வரும் போது! heart emoticon heart emoticon

heart emoticon heart emoticon காதல் தோல்வின் போதுதன் ஒரு புது அனுபவம் பிறக்கிறது அதை தனிமையில் தான் உணரமுடியும் heart emoticon heart emoticon