Otcov Dom | Father's House

Vitaj vo FB skupine Otcov Dom,

Každý si pod slovom cirkev predstaví niečo iné. Niekto budovu, iný náboženstvo, niekto zase anonymný dav a iný možno dobrý program. My vidíme cirkev ako RODINU!

Naša "OTVORENÁ OBÝVAČKA" býva každú nedeľu o 9.00 v čajovni Únik na Ferienčíkovej 5 v Bratislave (2. poschodie).

Naša VÍZIA: „Každý Synom & Dcérou!“

Vidíme ako v Bratislave a na Slovensku povstáva víťazná armáda tisícov Božích synov & dcér, ktorí zažili to, že Boh je dobrý, vedia kým je Kristus v nich, a kým sú oni v Kristovi. Nič im neprináša väčšiu radosť, než činiť Otcovu vôlu, kázať evanjelium svojim životom, činiť učeníkov a niesť Jeho Prítomnosť & Kráľovstvo do každej sféry života & spoločnosti.


Naša MISIA: „Hľadať, Spoznať, Budovať, Vysielať“

- Hľadáme a povolávame všetkých stratených, zlomených a opustených synov & dcéry k poznaniu Božej lásky & dobroty.
- Učíme ľudí, kým je Kristus v nich a kým sú oni v Kristovi. (Rimanom 8:15-19)
- Budujeme misijné komunity, kde môže človek patriť, byť milovaný, milovať a rásť v charaktere, daroch i povolaní pre ktoré bol stvorený.
- Stretávame sa po domácnostiach (misijné komunity) a verejne všetci spolu. (Skutky 2:42-47)
- Praktizujeme štýl vedenia, v ktorom sa vytvára priestor pre všetkých 5 služobností (Efežanom 4:11)
- Objavujeme, trénujeme a vysielame synov & dcéry Otcovho Domu do každej sféry vplyvu, aby sa mohli stať duchovnými otcami & matkami pre ďalšie generácie.
- Sme cirkvou, ktorá netoleruje divácku kultúru, lebo každý vie, že je potrebný a dôležitý pre naplnenie Veľkého Poverenia. (Matúš 28:18-20)

Naša KULTÚRA (hodnoty)

Božia PRÍTOMNOSŤ
o Uctievame MOCNE
o Modlíme sa VÁŠNIVO
o Počúvame POZORNE
o Konáme ODVÁŽNE

Zdravá IDENTITA

o Sme synmi & dcérami toho najlepšieho Otca na svete, ktorý si nás adoptoval do svojej rodiny a učinil nás dedičmi Božích zasľúbení.
o Vieme, kým je Kristus v nás, a kým sme my v Kristovi.
o Moja identita nie je v tom, čo ROBÍM, ale v tom, kým SOM.

RODINA s poslaním

o Každý je dôležitý, potrebný a hodný úcty. Každý by mal byť súčasťou rodiny.
o Budujeme kultúru lásky, úcty, prijatia a povzbudenia a zároveň kultúru otvorenosti, vyzývania a budovania jeden druhého.
o Deti majú medzi nami plnohodnotné miesto a sú kľúčovou súčasťou Božieho plánu.

SLOBODA v láske

o Sme slobodní od hriechu, náboženstva a strachu.
o Nebudujeme kultúru príkazov a zákazov, ale kultúru radosti, vzájomnej dôvery, rastu a osobnej zodpovednosti.
o Rôznorodosť, ako aj sloboda v uctievaní a prejavoch, je vítaná.
o Je tu priestor pre chyby, pokiaľ sú cenou za osobný rast.

KREATIVITA

o V uctievaní, tvorení a prorockej službe.
o Náš sTvoriteľ neustále tvorí a my, ako Jeho deti, sme boli stvorení k tomu, aby sme tvorili spolu s Ním.
o Posolstvo ostáva rovnaké, ale formy sa môžu meniť.