PHƯỢT - DU LỊCH BỤI

MỤC ĐÍCH:
- GIAO LƯU, LẬP ĐỘI PHƯỢT
- CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ ĐỒ PHƯỢT, KINH NGHIỆM ĐI PHƯỢT...