True friends in the world

நட்பு !!!

தோல்வியில் தோள் கொடுக்கும்!!!

தடுக்கி விழுந்தால் கைகொடுக்கும்!!!!

வெற்றிபெற தட்டிக் கொடுக்கும்!!!

பிரிவின் போது வலிகொடுக்கும்!!!

நட்பிற்காக உயிரைக் கொடுக்கும்!!!!