Превоз Битола - Скопје, и обратно

Групата е напраена за сите шо се возат угоре - удолу со кола... т.е на едно место да се соберваме ко ќе сме со кола, па ко ќе има некој да сака да оди нека пиши итн....:)