Hội Quyết Toán Thuế - Kế Toán

1. Đây là nơi giao lưu, giúp đỡ, học hỏi, chia sẽ...các vấn đề liên quan đến kế toán, và các vấn đề về sổ sách kế tóa...
2. Không đề cập các vấn đề nhạy cảm đến chính trị, vi phạm pháp luật, thuần phong mỹ tục. Nếu phát hiện những bài viết liên quan đến những vấn đề này, người quản trị/phụ trách (Admin) có quyền xóa bài
3. Người phụ trách nhóm (Group) này không chịu trách nhiệm về nội dung bài viết của các thành viên.
4. Nghiêm cấm tuyệt đối các thành viên chèn link khác vào nhóm ( Trừ Admin và BQT nhóm)