உலக தமிழ் நண்பர்கள் சங்கம்

அனைவரும் வருக!!
உறுப்பினர்கள் அனைவரும் வராவேற்கா படுகின்றனர்
தமிழகளுக்கனா பக்கம் இது
நட்புக்கனா பக்கம் இது
தமிழில் பதிவிடவும்
இங்கு உங்களது சொந்த பதிவுகளை பதிவு செய்யாலாம்
இங்கு தவறான பதிவுகளை பதிவேற்ற வேண்டாம்
நல்லே சுவையனா தகவல்களை பகிரவும்!!! ஏனது பக்கத்தில் சினிமா செய்திகளை பகிர்ந்து சண்டையிட வேண்டாம்!!!
தமிழ் வாழ்க!! வெல்க!!