సంస్కృతసంరక్షణాబృందం

సర్వజన భాష సంస్కృతం వర్ధిల్లాలి. సర్వభాషాజనని సంస్కృతం వర్థిల్లా...లి. ప్రాచీన భాషలు వర్థిల్లాలి. ఈ బృందంలో చేరుతూ సంస్కృతానికి పూర్వవైభవం తీసుకువస్తానని ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను.