‫سمساری نوشهیر‬

این گروه برای ارائه خدمات بدون واسطه به هموطنان ساکن نوشهیر طراحی گردیده است
اینجا هیچکس حق دریافت مبلغی بابت واسطه گری ندارد و اگر چنین شود از صفحه حذف خواهد شد
پناهندگی دوران سختی است که با کمک و همیاری و مساعدت به همدیگر این دوران سخت را آسانتر کنیم