ចែករំលែកពត៌មាននៅកម្ពុជា/Share News In Cambodia

មិត្តទាំងអស់គ្នាអាច Post ពត៌មានគ្រប់ស្ថានការណ័នៅក្នុង Group នេះដើម្បីជាការចែករំលែកនិងយល់ដឹងទាំងអស់គ្នា
**សូមស្វាគមន៍ចំពោះការរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាទាំងអស់គ្នា
**ចំពោះការបញ្ចេញមតិ (Comment) ចែករំឡេក (Share) បង្ហោះ (Post) រូបភាព វីដេអូ ចំណេះដឹង ពត៌មាន ការកំសាន្ត ឬ Spot ពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗ
ត្រូវផ្អែកលើទំនួលខុសត្រូវ នឹង សេចក្ដីថ្លៃថ្នូរ ។
**ហាម Post រូបភាព ឬ វីដេអូអាសអាភាសជាដាច់ខាត់
**ការចែករំលែករបស់អ្នកគឺជាការចូលរួមជួយជាតិដ៏សំខាន់សំរាប់ប្រទេសកម្ពុជា
**ប្រិយមិត្តនៃបណ្តាញសង្គម Facebook ទាំងអស់អាចសុំចូល «Joint Group» ជាសមាជិកក្រុម បានដោយសេរី និងក៏អាចសុំចាកចេញ «Leave Group» ពីសមាជិកភាពGroupវិញបានដោយសេរី និងដោយស្ម័គ្រចិត្តផងដែរ
Date 06 June 2013
Admin