ಬೆಂಗಳೂರು ಕನ್ನಡಿಗರು

ಬೆಂಗಳೂರು ಕನ್ನಡಿಗರು , ಬೆಂಗಳೂರು ಎಂಬ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮರೆಯ...ಾಗ್ತಾ ಇದೇ ಅನ್ನೋದು ಅತ್ಯಂತ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ , ಒಂದು ಭಾಷೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರದೇ ಆದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನೆಲೆಗಟ್ಟು , ಆ ಜನರ ಮನೋಧರ್ಮ ,ವೈಚಾರಿಕತೆ, ಆತ್ಮಗೌರವ , ಹೃದಯವಂತಿಕೆ , ಅವರ ಆಚರಣೆ , ಇ ಎಲ್ಲ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಇಂದು ಅತ್ಯಂತ ಶೋಚನಿಯ ಸ್ತಿತಿ ತಲುಪಿದೆ,ಅದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲ ಮನಗಳನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ , ಪ್ರತಿವೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಮನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಜ್ಯೋತಿ ಯನ್ನು ಬೆಳಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದೇ ನಮ್ಮ ದೆಯೋದ್ದೆಷಾ. See More