សៀមរាបផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដោយសេរី

ផ្សព្វផ្សាយសេវាកម្ម និង ផលិតផលរបស់អ្នកដោយសេរីសំរាប់ទីផ្សារនៅក្នុងទីក្រុងសៀមរាប
បំរាម
១ សូមកុំផ្សាយអ្វីដែលទាក់ទងទៅនឹងនយោបាយ
២ សូមកុំផ្សាយពត័ដែលមានរូបភាពមិនគប្បី
៣ សូមកំុផ្សាយរឿងអាសអាភាស
៤ សូម Comment អោយបានត្រឹមត្រូវ