ชมรมกอล์ฟสิงห์แพร่

คณะกรรมการบริหารชมรมกอล์ฟสิงห์แพร่ ปี 2557-2559
พ.ต.ท. สุพัตร ชมเชย ประธานกรรมการ
คุณพงษ์ศักดิ์ อุทัยกาญจน์ รองประธานกรรมการ
คุณประเสริฐ เสาร์แดน รองประธานกรรมการ
คุณทรงกลด บุตรโส กรรมการ
คุณธนกฤต พัฒนจันทร์ กรรมการ
คุณเอกรัฐ ตันตื้อ กรรมการ
พ.ต.ท.กิตติพงศ์ กังวาลไกล กรรมการ
จ.ส.อ.กฤษดา เทียมดาว กรรมการ
คุณชุมทาง กวาวสิบสาม กรรมการ
คุณวิมลวรรณ จันจารุพงศ์ กรรมการ
คุณกฤษกร สมันจิตร กรรมการ
คุณไพฑูรย์ จันทรนิมิตร กรรมการและเลขานุการ
คุณจักรพรรณยุทธ ซื้อสมบูรณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คุณจิตติพล รักษธรรม กรรมการที่ปรึกษา
คณะกรรมการมีหน้าที่ช่วยเหลือการดำเนินงานของชมรมกอล์ฟสิงห์แพร่ เพื่อพัฒนากีฬากอล์ฟเยาวชนและประชาชนของชมรมฯหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากชมรมฯทุกกรณี